Lider u trgovini i distribuciji gasova u Srbiji i BiH

Pon-Sub: 07:00 - 17:00

Radno Vrijeme

+387 55 255 215

Velika Obarska 200, BIJELJINA

Šta je TNG / LPG

Šta je tečni naftni gas ? (TNG/LPG)

Tečni naftni gas (TNG), u svetu poznatiji kao LPG (Liquefied Petroleum Gas), predstavlja smešu propana C3H8 i butana C4H10, koja je uskladištena na povišenom pritisku, pri čemu se obe, pri normalnim uslovima gasovite komponente, nalaze u tečnom stanju.

Udeo pojedinih komponenata u TNG-u je različit od zemlje do zemlje. Pored propana i butana, u smeši se, u malim količinama, nalaze i neke druge komponente (propilen C3H6, butilen C4H8 i dr.), čiji je sadržaj regulisan odgovarajućim standardom.

TNG ima široku primenu, kao gorivo za automobile, gorivo u industriji i za domaćinstva, kao i u poljoprivredi. Ukoliko se koristi kao pogonsko gorivo upotrebljava se naziv AUTO GAS, a ako se koristi u domaćinstvu naziva se plin, butan, gas, propan - butan.

Jedna od najznačajnijih karakteristika tečnog naftnog gasa je visoka otpornost ka samopaljenju što znači da TNG ima visok oktanski broj. Ovo ga čini posebno pogodnim za primenu u oto motorima.

TNG je sa ekološkog aspekta vrlo pogodno gorivo. S obzirom da lako obrazuje smešu sa vazduhom, TNG skoro potpuno sagoreva, pa u produktima sagorevanja dominira vodena para, H2O, a ne CO2. U pogledu kvaliteta izduvne emisije, motori sa pogonom na TNG nadmašuju i najmodernije dizel motore sa naknadnim tretmanom izduvnih gasova.

Razvijene zemlje već dugo vremena rade na omasovljenju upotrebe TNG za pogon motornih vozila. Koristi se u javnom prevozu, a posebnim poreskim olakšicama podstiče se i upotreba TNG i u putničkim vozilima. Među evropskim zemljama prednjači Italija, sa preko 1.200.000 automobila sa pogonom na TNG.

Drago nam je što imamo mogućnost da našim potrošačima ponudimo TNG koji zadovoljava visoke standarde kvaliteta, ekološki je pogodan i zbog pristupačne cene obezbeđuje velike uštede u kućnom budžetu.

Fizičke i hemijske karakteristike gasa

Tečni naftni gas sastavljen je od takvih ugljovodonika koji se na temperaturi okoline i atmosferskom pritisku nalaze u gasnom stanju. Osnovne komponente tečnog naftnog gasa su zasićeni ili parafinski ugljovodonici od kojih je naviše pripana i butana. Osnovne osobine propana i butana su sledece

Zbog svojih svojstava i prednosti LPG se sve više afirmira kao jedno o vodećih alternativnih goriva današnjice. Koristi se masovno u domaćinstvima , industriji i kao jedno od goriva u automobilskoj industriji. Smatra se da u svijetu ima više od 9.000.000 vozila koja koriste LPG za pogon. Time se potroši oko 16 000 000 tona ovog goriva godišnje ili oko 8% ukupne potrošnje. LPG na automobilskom sektoru povećava potrošnju 12-15% godišnje.

Zbog manjeg zagađenja od drugih goriva slične ogrijevne moći LPG dobiva sve veću potporu raznih svjetskih vlada, tako da se ohrabruje njegova upotreba u automobilima. Tako danas u Italiji ima više od 1 000 000 automobila s pogonom na plin, a mnoge kompanije koje proizvode automobile rade serijski automobile s kombinacijom plin-benzin.

Razne varijante LPG-a (razni izo-butani) se danas upotrebljavaju u bocama pod pritiskom kao pogonsko sredstvo (za istiskivanje sadržaja iz posude pod tlakom). Također, predstavljaju zamjenu i za freone (CFC, HCFC,HFC 134a) u rashladnim sistemima, da bi se izbjegao efekat staklenika, koji je prisutan danas zbog upotrebe freona. Tu se međutim javlja problem njihove zapaljivosti, koja nije postojala s freonima.

Upotreba LPG-a u domaćinstvima u svijetu je vrlo raširena. Jedan od najboljih primjera je Brazil, gdje skoro sva domaćinstva imaju spoj na LPG. Nasuprot tomu, Indija, jedan od najvećih potrošača LPG-a za domaćinstva, opskrbljuje samo oko 20% domaćinstava.

LPG se do potrošača dovodi plinovodima, prevozi u bocama, a veće količine se prevoze posebnim LPG brodovima.

Želite da budete u toku sa ponudama i promocijama ? Registrujte se na našu newsletter listu.